Reformácia vysokoškolského športu pribitá na virtuálne dvere SAUŠ

Autor: Ladislav Križan | 25.10.2012 o 3:26 | (upravené 25.10.2012 o 15:03) Karma článku: 5,01 | Prečítané:  1317x

V nedeľu odvysielala TV Markíza reportáž o netransparentnom financovaní vysokoškolského športu u nás. Tento blog je reakciou na reportáž, ale i priebeh dnešnej Rady SAUŠ, na ktorej sa i kvôli reportáži stretli v SAUŠ všetky v nej združené kluby. Pridáva k obom veľmi dôležité nie tvrdenia, ale fakty overiteľné každému na tu zhromaždených verejne dostupných funkčných webových odkazoch. Prečo? Dôvodov je viac. Profesorka Krsková vraví, že odhodlanie byť užitočný iným je najvyššia forma mravnosti. Slušnosť a pravda v našom športe nezvyknú víťaziť. Pravda však aspoň zostáva, keď všetko ostatné zlyhá/zlyháva. V slovenskom vysokoškolskom športe zlyhalo podľa všetkých dotknutých, inak na smrť nezmieriteľných, zjavne úplne všetko. Reformácia znamená latinsky obnovu či pretvorenie s cieľom nápravy existujúcich chýb. Nemám finančný, funkcionársky či akýkoľvek iný záujem v SAUŠ a ani ho nechcem mať, ale toto je môj verejný pokus o reformáciu vysokoškolského športu u nás pribitý na virtuálne dvere SAUŠ v roku 2012.

Prečo verejne a prečo reformácia?

Základným motivačným pradivom tohto textu je nástojčivé odmietanie relativizovania tých najzákladnejších a trvalých hodnôt akademického športu a ideálu kalokagathie.

Dnes som si preto zobral dovolenku v práci, aby som na Radu SAUŠ mohol prísť. Osobne. Kydať na Vás z očí do očí zbabelec bez argumentov totiž nedokáže. Keď však počas zasadnutia Rady, prišla reč i na moje meno, ako hosť som následne slušne požiadal o možnosť ako dotknutý reagovať a vďaka súhlasu Rady verejne vystúpil.

Celý svoj dospelý život totiž bytostne žijem presvedčením, že univerzitné vzdelanie a (top) šport patria k sebe. Všimla si to i Európska komisia. Najviac zo všetkého sa stále cítim športovcom a členom akademickej obce zároveň.

Predtým ako budem pokračovať, považujem za potrebné uviesť pre možné konflikty záujmov niekoľko faktov, ktoré nie sú detailne uvedené v odkaze na môj CV hore.

Od roku 2002 pôsobím s prestávkami ako neplatený dobrovoľník vo vysokoškolskom športe u nás- od roku 2002 ako hráč, asistent trénera, tréner, zakladateľ a v určitom čase i štatutár 4FSC Karpatia Univerzita Komenského Bratislava (IČO 379 270 94). Tento člen SAUŠ, dostal od vzniku svojho členstva v SAUŠ, vďaka nemu z MŠVVaŠ SR v roku 2009 670 euro, v 2010 1900 eurov, v 2011 2600 euro, v 2012 0 euro (pričom na AMS vo futsale v rokoch 2004 až 2012 bolo celkovo 14 hráčov, ktorí súťažili v tom čase s našim spoločenstvom prevádzkovaných družstvách).

Vysokoškolský šport v SR nie je okrem SAUŠ v súčasnosti financovaný zo zdrojov Národného programu rozvoja športu, za ktorý vecne zodpovedá sekcia športu, ktorú som od marca 2011 do apríla 2012 riadil.

Redaktor TV Markíza Štefan Eisele robiaci reportáž je môj dlhoročný kamarát.

Ostatné osoby a obsadenie príbehu poznám, no nepatrím ani som nikdy nepatril do teraz rozvadených táborov určite ani jedného z pánov- Znášika (z toho ma nikto podozrievať asi nebude) ani Ortutaya (po Rade SAUŠ to pochopili všetci), ani nikoho iného.

Ešte raz a jednoducho všetkým koho by sa to mohlo týkať- nespájajte ma ani s jedným z nich a ich individuálnymi záujmami prosím. Ďakujem.

Teraz k veci. Dole uvedená schéma hovorí o entitách, z ktorých na ktoré tečú verejné peniaze určené na vysokoškolský šport u nás.

Saus.jpg

Ak sa na ňu pozrieme, tak vidíme, že financovanie vysokoškolského športu z rozpočtu MŠVVaŠ SR realizované pomocou dotačných zmlúv s verejnými vysokými školami, s ktorými konkrétny vysokoškolský športový klub resp. jednota ako samostatná právnická osoba spolupracuje.

Peniaze idú z MŠVVaŠ SR na účet školy, odtiaľ na účet klubu, odtiaľ okrem štatutárov klubov nikto nevie, že kam, ale ich beneficienti by mali byť (netvrdím, že i sú) ako kreslím ja (červené subjekty a šípky).

Vysokoškolský šport v SR nie je v súčasnosti financovaný zo zdrojov Národného programu rozvoja športu, za ktorý vecne zodpovedá sekcia športu, ktorú som od marca 2011 do apríla 2012 riadil.

Financovanie Slovenskej asociácie univerzitného športu je jedinou výnimkou.

Do roku 2010 vrátane bola ďalšou systematickou výnimkou i jediná ďalšia právnická osoba s názvom Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava (IČO 00686191) (ďalej len "Slávia UK") (fialová šípka zo SŠSŠ na Sláviu UK a odtiaľ na fyzické osoby).

Po mojom príchode na MŠVVaŠR v marci 2011 ako som sa postupne zoznamoval s detailami financovania športu v jednotlivých rokoch som nerozumel, prečo bola Slávia UK roky, systémovo a dlhodobo až do roku 2011 ako asi jediný športový klub v SR z cca 7 tisícov športových klubov existujúcich a z cca 50 vysokoškolských športových klubov financovaná, okrem zo zdrojov, ktoré dostávala cez UK (červené šípky), i dotáciami z Národného programu rozvoja športu (fialové šípka zo SŠSŠ na Sláviu UK a odtiaľ na fyzické osoby).

V roku 2011 Slávia UK požiadala, no nedostala ako každý rok dovtedy dotáciu i z Národného programu rozvoja športu v celkovej sume 101 660,- eur. (záložka "Žiaci, riadky 203 až 2005", záložka podujatia, riadky 253 až 256). Predmety žiadosti boli okrem iného i: "Výber a príprava športových talentov, Pohár 17. novembra vo vodnom póle, Slávia Cup".

Dôvod bol nie moja subjektívna averzia ako GR SŠSŠ ako radi predstavitelia Slávie UK prezentujú, ale to, že Slávia UK nespĺňala písomné a zverejnené kritéria pre udelenie dotácie v roku 2011, a preto jej neboli rozhodnutím čestného a slušného človeka- exministra Eugena Jurzycu pridelené z Národného programu rozvoja športu v roku 2011 žiadne dotácie.

Iné to bolo zo zdrojov určených na vysokoškolský šport.

Od zverejňovania zmlúv v CRZ je možné navyše dohľadať i navýšenie súm pre ten- ktorý subjekt v priebehu roka.

Fakt je, že celková dotácia pre Sláviu UK podľa dodatkov dotačných zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a UK v roku 2011 nebola 111.060,- eur ako bolo deklarované na úvod roka 2011 všetkým členom Rady SAUŠ, ale až 211.060,- eur.

Dôvodom bolo zvýšenie dotácie dodatkami zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a UK z júla a decembra 2011 o 2x sumu 50.000,- eur, celkovo teda o sumu 100.000,- eur.

Účel dotácie podľa dodatku zmluvy z júla 2011 je: "Finančné prostriedky na TJ Slávia UK na projekty: Športovo talentovaná mládež, Pohár 17. novembra vo vodnom póle, Slávia Cup vo volejbale".

Účel dotácie podľa dodatku zmluvy z decembra 2011 je: "Finančný príspevok pre TJ Slávia UK na podporu rozbehnutých športových aktivít študentov UK".

Jednoduchý logický záver teda hovorí o tom, že potom ako nedostala Slávia UK 101 660,- eur, ktoré žiadala z Národného programu rozvoja športu, jej boli pridelené ako účelová dotácia na časť identických predmetov žiadosti cez dodatok zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a UK v sume 50.000,- eur v júli a na veľmi voľne definovaný predmet zmluvy v decembri 2011.

Priebeh procesu pre rok 2012 bol nasledovný:

23.11.2011 boli Kritéria (t.j. pravidlá schvaľované SAUŠ slúžiace na prerozdelenie zdrojov MŠVVaŠ SR medzi jednotlivých prijímateľov dotácií pre rok 2012) aktualizované a schválené najvyšším orgánom SAUŠ, tzv. Radou SAUŠ na jej zasadnutí v Komárne.

Na konci decembra 2011 boli podpisované a zverejňované v Centrálnom registri zmlúv (ďalej "CRZ") dotačné zmluvy medzi MŠVVaŠR a vysokými školami na rok 2012.

27.12. 2011 bola v CRZ zverejnená dotačná zmluva medzi MŠVVaŠ SR a Univerzitou Komenského v Bratislave (ďalej i " UK"), ktorá obsahuje pre Sláviu UK sumu 115 920 ,- eur, pre subjekt práva "VK Slávia UK Bratislava" sumu 5920,- eur.

V rovnaký deň bola zverejnená zmluva i medzi MŠVVaŠ SR a Ekonomickou univerzitou v Bratislave (ďalej i "EU"), ktorá obsahuje i sumu 5000,- eur pre subjekt práva "VK Slávia EÚ BA".

Tieto sumy vychádzajú i z dokumentu „Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu pre VVŠ na rok 2012". V ňom je v záložke „T9a_rozpis na TJ,ŠK" uvedené, že celková alokácia na tieto účel je 433.200 eur (riadok 25, stĺpec K), Slávia UK by mala dostať podľa neho 115.920,- eur (riadok 4, stĺpec E) a VK Slávia UK Bratislava 5.920,- eur (riadok 17, stĺpec C), "VK Slávia EÚ BA" 5.000,- eur (riadok 48, stĺpec C), .

V rámci tohto webového odkazu na webovom sídle ministerstva je uvedený i dokument s názvom Kritéria na rozdelenie finančných prostriedkov na činnosť VŠTJ a VŠK pre rok 2012" vo formáte pdf, ktorý nie je podpísaný ani dátumovaný.

Jeho tvorcom je SAUŠ a obsahuje kritéria schválené dňa 23. novembra 2011 v Komárne, v nich na úvod sa píše: "Slovenská asociácia univerzitného športu (ďalej len „SAUŠ") schválila na zasadaní Rady SAUŠ dňa 23.11.2011 v Komárne nižšie uvedené kritériá na prerozdelenie príspevku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vysokoškolským telovýchovným jednotám a športovým klubom na vysokých školách SR."

Na prelome rokov 2011 a 2012 tam bola jeho ešte predošlá verzia, v nej na úvod bolo uvedené: Sekcia štátnej starostlivosti o šport MŠVVaŠ SR v spolupráci so Slovenskou asociáciou univerzitného športu schvaľuje prerozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR nasledovné kritériá schválené na zasadnutí Rady SAUŠ dňa 23. 11. 2011 v Komárne."

Proti tomuto zneniu som sa v januári 2012 ohradil, pretože tieto kritéria som ja osobne z funkcie GR SŠSŠ, ani nikto z ďalších riadiacich či ostatných pracovníkov SŠSŠ, pred ich zverejnením nevidel, nepripomienkoval a teda ani neschválil. Osobne k ich zneniu mám zásadné výhrady a nemám s ich znením nič spoločné.

Pred ich prijatím, a najmä od ich schválenia na Rade SAUŠ v Komárne 23. novembra 2011 po zverejnenie tohto predmetného dokumentu na webe MŠVVaŠ SR (a i potom v prípade záujmu) bol dostatočne dlhý priestor na zaslanie ich znenia mne napr. listom alebo emailom, čo sa neudialo, preto som žiadal nápravu, vzhľadom na zverejnenie vo vzťahu minimálne k mojej osobe nepravdivej a zavádzajúcej informácie na webe MŠVVaŠ SR.

Predstavitelia SAUŠ priznali svoju chybu osobne i listom z 22. februára 2012, ospravedlnili sa mi a následne bolo zverejnené aktuálne znenie dokumentu, ktoré je webe MŠVVaŠ SR dodnes.

Na základe všetkých týchto skutočností som si vyžiadal v januári 2012 sumárne podklady- dáta od SAUŠ, pomocou ktorých vypočítala výšku ich dotácie pre rok 2012, a ktoré mala získať od svojich členov zozbieraním aktualizovaných individuálnych parametrov výkonnosti konkrétneho prijímateľa dotácie za predchádzajúce obdobie.

Tieto sumárne podklady mi poskytol, ako dnes sám na Rade SAUŠ povedal, Ing. Ján Mižúr, pracovník Národného športového centra, ktorý je zároveň i predsedom Hospodárskej komisie SAUŠ, ktorý ich vlastnou rukou spracoval. Tieto sumárne podklady neboli nikdy, ani tento rok, napriek žiadostiam členov SAUŠ i na poslednej Rade SAUŠ v Komárne, prístupné na webe SAUŠ resp. webe MŠVVaŠ SR pre verejnú kontrolu.

Obsahovali spracovanie iba prvých 5 bodov Kritérií (relatívne exaktné body A až E, v ktorých boli vypočítané sumy za ne podľa podkladov zozbieraných od členov SAUŠ). Podľa tohto dokumentu mala Slávia UK dostať nie 115 920 ,- eur, ale iba 30 274,- eur.

Chýbalo v nich iba posledné hodnotenie bodu F Kritérií, ktoré zahŕňa málo exaktný a kontrolovateľný mechanizmus tzv. oblasti komplexného posúdenia : „ F. Oblasť komplexného posúdenia: Je v kompetencii členov športovo-technickej komisie SAUŠ, ktorá zohľadní celkovú aktivitu jednotlivých subjektov a rozhodne o účelovom pridelení finančných prostriedkov. /VŠ liga, regionálne rady SAUŠ, celoslovenské finále univerzít SR, finále VŠ líg SR, U SR a AMSR /. "

Po skontrolovaní tohto dokumentu s viacerými hore uvedenými som prišiel k viacero závažným záverom.

1. porušením platných Kritérií je, že z celkovej sumy 433 200 resp. 400 000 eur sa malo rozdeliť na základe bodu F Kritérií iba 20% sumy, t.j 86 640,- resp. 80 000,- eur. Takto delená v skutočnosti podľa podkladov od Ing. Mižúra a v CRZ zverejnených zmlúv však bola až 115 538,- eur.

Toto spôsobilo, že niektorým žiadateľom musela byť dotácia získaná podľa bodov A až E krátená, čím boli neoprávnene znevýhodnení. Takto získané zdroje boli niektorým, najmä v prospech Slávii UK prerozdelené, čím boli naopak neprávom zvýhodnení.

Slávia UK dostala podľa tohto kritéria 85 646 eur, čo je 98,8% z maximálnej celej sumy, ktorá mala byť delená podľa kritéria F a 74% zo sumy, ktorá nakoniec bola reálne delená.

2. porušením platných Kritérií je, že o rozdelení sumy na kritérium F mala podľa Kritérií rozhodnúť Športovo- technická komisia SAUŠ, ktorú tvoria podľa vnútorných predpisov SAUŠ predsedovia jednotlivých športových komisií, t.j. najmenej 29 fyzických osôb. Toto rozhodnutie, ktoré nemám vedomosť, že by bolo urobené týmito 29 osobami, že by existovalo v písomnej podobe vrátane jeho zdôvodnenia v podobe nimi podpísaného zápisu, nebolo opätovne zverejnené na webe SAUŠ ani MŠVVaŠ SR.

Akési zdôvodnenie sa zjavilo na stránke SAUŠ až na po januári 2012, pričom toto vágne zdôvodnenie, ktoré je i dnes dostupné na webe SAUŠ je vo svojom obsahu nemožné vyhodnotiť.

Faktom z neho plynúcim je, že Slávia UK by podľa neho mala z jej pridelenej dotácie na jej činnosť uhradiť časť nákladov, ktoré sa viažu na podujatia, na ktoré už dostali dotáciu z MŠVVaŠ SR iné subjekty práva či už je to SAUŠ, UK či UMB.

31. januára 2012 ráno som preto so zástupcami SAUŠ k téme vyvolal stretnutie (prítomní PhDr. Anton Znášik- prezident, PaedDr. Mikuláš Ortutay- generálny sekretár, PaedDr. Stanislav Kosorín- sekretár, prítomná za sekciu bola i riaditeľka odboru koncepcií a financovania sekcie štátnej starostlivosti o šport PaedDr. Božena Gerhátová), pričom na žiadnu moju otázku plynúcu z týchto skutočností som  nedostal od nich konkrétnu odpoveď.

O hore uvedených porušeniach som osobne informoval mojich nadriadených, vecne dotknutých kolegov generálnych riaditeľov i poradcu pána ministra Doc. RNDr. Petra Mederlyho, CSc.

Začalo preverovanie môjho podnetu, ktoré pokračovalo listom MŠVVaŠR podpísaným generálnym riaditeľom sekcie vysokých škôl prof. Ing. Petrom Plavčanom, CSc. na SAUŠ z 8.2.2012 so žiadosťou o vyjadrenie sa SAUŠ k veci, ku mnou uvádzaným tvrdeniam vrátane žiadosti o zaslanie citujem :"kompletných vstupných údajov použitých pre výpočet súm pre jednotlivé vysokoškolské telovýchovné jednoty a športové kluby a informácie o spôsobe tohto výpočtu (vrátane podrobnejšieho postupu pri určovaní súm podľa kritéria F, aby bola v plnej miere dodržaná platná metodika. K odôvodneniu postupu podľa kritéria F, ktorého aplikáciu zabezpečuje Športovo- technická komisia SAUŠ, priložte prosím zápis z príslušného zasadnutia tejto komisie."

Odpoveď SAUŠ na tento list podľa mojich vedomostí neobsahovala žiadne prílohy, ktoré požadovalo MŠVVaŠ SR.

Bola z 22. feburára 2012 a podpísaná PhDr. Antonom Znášikom a k týmto otázkam sa v nej píše:

"Do minulého týždňa nebola sekciou štátnej starostlivosti o šport vypísaná výzva na financovanie SAUŠ pre rok 2012 (táto výzva bola rozhodnutím bývalého pána ministra Jurzycu zverejnená 16.2.2012- poznámka Ladislav Križan). Generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport tento problém zámerne ignoroval. Minulý týždeň som sa v tejto súvislosti obrátil listom i na pána ministra. SAUŠ má na rok 2012 naplánované organizovanie domácej zimnej a letnej univerziády, Akademické majstrovstvá sveta v karate, vysokoškolskú ligu, financovanie vybraných športovcov- študentov na rok 2012 a mnoho ďalších aktivít. Na ich zabezpečenie bolo preto potrebné vyčleniť vyššiu sumu, ktorá bola zahrnutá do rozpočtov telovýchovných jednôt a klubov. Všetko so súhlasom výkonného výboru. Tu by som chcel zdôrazniť, že telovýchovné jednoty a kluby vyčlenené prostriedky nemôžu použiť pre vlastnú činnosť, ale výlučne na účel, pre ktorý im boli pridelené."

Vzhľadom na toto zdôvodnenie, ktoré sa týka i mojej osoby, musím konštatovať k tomuto tvrdeniu niekoľko faktov.

27.12.2011 bola zverejnená zmluva MŠVVaŠ SR s UK v CRZ. Podpis ministra na nej je z 21.12.2011. Jej podpisu oboma zmluvnými stranami musel predchádzať komplexný viacdenný schvaľovací proces na MŠVVaŠ SR. Jej vypracovaniu muselo predchádzať zaslanie podkladov od SAUŠ. Ak zmluvu minister podpísal 21.12.2011, podklady museli byť na MŠVVaŠ SR najneskôr, skutočne najneskôr okolo 15.12.2011. Ak by aj SAUŠ už v polovici decembra 2011 vedela, ako a kedy rozhodne minister v otázke (ne)vypísania výzvy týkajúcej sa SAUŠ, neoprávňovalo ju to porušiť Kritéria, navyše bez toho, aby informovala MŠVVaŠ SR a Radu SAUŠ a žiadala ich súhlas. Mohlo sa tak stať navyše cca iba zhruba 3 týždne od Zasadnutia Rady SAUŠ dňa 23.11.2011 v Komárne, kde si predmetné Kritéria Rada SAUŠ schválila.

Ak navyše Anton Znášik v liste priznáva, že sa tak udialo so súhlasom výkonného výbor (predpokladám SAUŠ), no bez súhlasu Rady SAUŠ, písomne sa de facto doznáva k nerešpektovaniu vnútorných predpisov SAUŠ a obchádzaniu vlastnej členskej základne zastúpenej v Rade SAUŠ pri riešení pre mnohých členov SAUŠ najdôležitejšej otázky v každom kalendárnom roku.

K argumentu z listu o možnej akútnej potrebe financovať náklady domácej najmä zimnej univerziády, ktorá sa konala 23. až 26.1.2012 pod gesciou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (ďalej i "UMB") iba stručne uvediem, že v dotačnej zmluve medzi MŠVVaŠR a UMB zverejnenej v CRZ dňa 27.12.2011, cca mesiac pred jej konaním, je uvedená účelová dotácia na toto podujatie vo výške 41 600,- eur. Poukázaniu prostriedkov na účet UMB v takomto prípade na začiatku januára 2012 MŠVVaŠ SR nič procesne nebránilo. Prečo Slovenská zimná a letná univerziáda 2012 (UK a Slávia UK, UMB a Slávia UK) ako jedno a to isté podujatie bolo financované zo spoločných zdrojov MŠVVaŠ SR viacerými subjektmi práva, mi nie je známe.

3.4.2012 som si v kontexte všetkého hore uvedeného s veľkým záujmom vypočul na 1. Športovom fóre na Slovensku diskusný príspevok PhDr. Antona Znášika na tému: „Decentralizácia financovania športu ako cesta k väčšej transparentnosti, objektívnosti a spravodlivosti pri využívaní verejných zdrojov."

V následnej verejnej diskusií pred možno 100 svedkami som mu položil 2 otázky.

1. Keďže roky pôsobíte súčasne v 2 pozíciach - ako neplatený štatutárny zástupca SAUŠ, ktorá tvorí kritéria na rozdelenie peňazí medzi vysokoškolské športové kluby a platený štatutárny zástupca jedného z nich- Telovýchovnej jednoty Slávia UK, môžete vylúčiť možný konflikt záujmov resp. akékoľvek zvýhodňovanie Slávie UK oproti ostatným členom SAUŠ pri rozdeľovaní dotácií z MŠVVaŠ SR?

2. Boli alebo neboli pri delení zdrojov pre vysokoškolský šport v roku 2012 dodržané SAUŠ jej vlastné Kritéria, ktoré si schválila v novembri 2011 v Komárne svojim najvyšším orgánom- Radou SAUŠ?

Z mne dosť nejasných odpovedí nakoniec vyplynulo, že PhDr. Anton Znášik sa necíti v konflikte záujmov a Kritéria schválené Radou SAUŠ podľa jeho tvrdenia dodržané boli.

Na našom prvom, veľmi krátkom a zároveň poslednom osobnom stretnutí dňa 15.4.2012, keď ma nový pán minister Čaplovič 2. deň vo svojej funkcií odvolal z postu generálneho riaditeľa sekcie štátnej starostlivosti o šport (ďalej i "GR SŠSŠ"), som sa mu tak akurát stihol počas 5 minútového rozhovoru poďakovať za viac ako ročnú príležitosť pracovať v mene štátu v tejto pozícií pre slovenský šport a osobne mu popriať počas výkonu funkcie najmä veľa správnych rozhodnutí v prospech nášho športu.

O definitívnom vyriešení veci po mojom odchode v polovici apríla 2012 z MŠVVaŠ SR som nemal žiadnu vedomosť.

Prekvapilo ma, že 13. a 14.6.2012 boli v Centrálnom registri zmlúv zverejnené viaceré dodatky už i novým pánom ministrom Čaplovičom podpísané zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a vysokými školami.

Takisto dodatok č. 6 k dotačnej zmluvy medzi MŠVVaŠ SR a Univerzitou Komenského v Bratislave, ktorého predmetom je suma 11 500,- eur ako "Navýšenie rozpočtu pre TJ a ŠK, ktoré dlhodobo dosahujú vynikajúce výsledky pri reprezentácií vysokých škôl a pri výchove vrcholových športovcov (TJ Slávia medik UK BA: 1 000 EURO, AŠK Prírodovedec BA: 3 000 EURO, TJ Slávia UK BA: 7 500 EURO)."

Dnes na Rade SAUŠ zástupca AŠK Prírodovedec BA pán Martin Mokošák povedal, že to je holý nezmysel, lebo ich klub ani nedosahuje vynikajúce výsledky pri reprezentácií vysokých škôl a nevychoval žiadneho reprezentanta.

Po kontrole ďalších dodatkov zmlúv s inými vysokými školami z júna 2012 som zistil, že obsahujú ako i v prípade UK, pre konkrétne vysokoškolské športové kluby resp. jednoty ako samostatné právnické osoby navýšenie presne o tie sumy, o ktoré mali byť vplyvom mnou v tomto blogu či reportáži, ukrátené.

Jediná z nich mne známa výnimka je opätovne Slávia UK, pri ktorej dôvody jej júnového navýšenia dotácie o sumu 7 500,- eur mi nie sú známe.

Zhrňme si teda fakty na rok 2012.

Slovenská asociácia univerzitného športu rozdelila medzi svoje kluby na rok 2012 na šport vysokoškolákov takmer pol milióna eur. Koncom novembra 2011 si v SAUŠ združené kluby demokraticky schválili kritéria prerozdelenia dotácií na rok 2012. Tie však prezident, sekretariát i VV SAUŠ následne svojvoľne nedodržali a Dozorná Rada nič neurobila. Podľa neprehľadného kritéria F sa na úkor exaktnejších kritérií A až E rozdelilo viac ako sa odsúhlasilo a jediný klub - Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského Bratislava, ktorej štatutárom je prezident SAUŠ, dostal drvivú väčšinu takto delenej sumy. Po zistení, že sa tak stalo v rozpore s Kritériami, dostali v júni 2012 všetci poškodení na základe čudného zdôvodnenia v zmluvách, ktoré poškodení sami popierajú, ukrátené peniaze späť okrem Slávie UK, ktorá ako jediná dostala z neznámej príčiny ešte 7500,- eur naviac.

Komplexný obraz vytvára v doleuvedenej tabuľke prehľad súm, ktoré každoročne Slávia UK a s ňou v rôznych podobách späté subjekty práva získavali z rôznych sekcií MŠVVaŠ SR v celkovom súčte od roku 2009.

SAUS2.jpg

Tabuľka 1. : Sumy, ktoré dostali v rokoch 2009 až 2012 v eurách jednotlivé subjekty práva identifikované zväčša cez názov a IČO cez rôzne zmluvné vzťahy s MŠVVaŠ SR (VŠ- cez dotačnú zmluvu s vysokou školou , SŠSŠ- cez dotačnú zmluvu priamo s MŠVVaŠ SR z prostriedkov Národného programu rozvoja športu)

TJ Slávia UK BA je moloch oddielov- často samostatných občianskych združení, no paradoxne bez vlastného webu. Je to labyrint IČO a bankových účtov. So Sláviou Uk menom spojené volejbalistky pána Hančíka majú zo SAUŠ dotované dokonca ďalšie dva subjekty práva- samostatne ženy, samostatne mládež (v tabuľke), peknú stránku má atletický oddiel, ktorého mecenáš pán Asványi je však jeden z mála, ktorý podľa mojich terajších vedomostí do športu dáva, nie z neho berie , oddiel vodného póla má dlhú históriu. Oddiel gymnastiky známy Samom Piaseckým je spätý s ďalším subjektom práva- Gymnastickým centrom. Sú tu plavci. Rýchlostní kanoisti a ich oddiel je známy cez meno bývalého šéfa NŠC Miroslava Haviara. O oddieloch basketbalu, horolezectva, turistiky, kanoistiky?!, RTVŠ?! neprezradí nič ani Google.

TJ Slávia UK Ba v  posledných rokoch cez rôzne kanály MŠVVaŠ SR získavala toľko zhruba 3x až 4x toľko ako 2. najúspešnejší vysokoškolský športový klub.

Pozrite koľko dostala Slávia UK od roku 2004 z Národného programu rozvoja športu a pripočítajte si k tomu cca 110 000 euro ročne cez zmluvu MŠVVaŠ SR s UK a zistíte, že celkovo dostala od MŠVVaŠ SR viac ako krasokorčuliarsky zväz, zväz triatlonu, juda, floorbalu, motoristického športu či vodného póla a dobieha gymnastov, lyžiarov či stolných tenistov atď. (klikajte dole na predchádzajúca resp. nasledujúca strana).

Najdôležitejšie však je, že čo sa z týchto dotácií, roky, komu a načo platilo, vedia pre verejnosť bohužiaľ len v TJ Slávia UK BA.

Koľko bolo ďalších dotácií z verejných zdrojov ako letmo nájdené s mestom Bratislava v roku 2011 a 2012 či s Transpetrolom v roku 2012 tiež.

Tak ako som povedal dnes na Rade SAUŠ, dotknutí, dlhoroční predstavitelia SAUŠ- jej prezident pán Anton Znášik, (bývalý) generálny sekretár pán Mikuláš Ortutay, členovia sekretariátu pán Kosorín i pani Malgotová, ale i všetci členovia Výkonného výboru a Dozornej rady SAUŠ na čele s jej predsedom pánom Mižičkom, ale i tajomník Slávie UK pánu Vladimír Malík, majú povinnosť  podať svojej členskej základni- Rade SAUŠ, ktorej sa zodpovedajú rovnako ako daňovým poplatníkom, ktorí ich činnosť dotáciami financujú, racionálne vysvetlenie k hore uvedeným faktom.

Nehľadám spor ani konflikt a celý život som bojoval za niečo, nie proti niekomu. Nemám nič proti  SAUŠ, pánu Znášikovi, pánu Ortutayovi, TJ Slávia UK BA, tajomníkovi Slávie UK pánu Vladimírovi Malíkovi, ktorý je druhým štatutárom klubu, či niekomu inému zo SAUŠ.

Vzhľadom na všetko hore uvedené využijem príležitosť, ktorú blog poskytuje, aby som verejne znova položil moje otázky, ktoré som položil dnes verejne všetkým hore uvádzaným i na Rade SAUŠ a budem čakať na písomnú odpoveď:

1. Boli o zvýšení celkových zdrojov určených pre slovenský vysokoškolský šport v priebehu roka 2011 z 433 000,- euro na 533 000,- euro písomne informovaní ostatné vysokoškolské športové kluby ako členovia SAUŠ? Ak nie, prečo?

2. Prečo nebola táto suma 100 000,- euro rozdelená podľa pre rok 2011 platných kritérií medzi všetkých členov SAUŠ, ale bola účelovo určená iba Slávii UK?

3. Prečo Slávia UK dostala v roku 2012 podľa kritéria F 85 646 eur, čo je maximálne  98,8% z celej sumy, ktorá mala byť delená podľa kritéria F a 74% zo sumy, ktorá nakoniec bola reálne delená. Kto, prečo, na základe akej legitimity a akých pravidiel a procesného postupu v rámci rozhodovacích procesov v SAUŠ takto rozhodol? Prečo po 31.1.2012 bolo toto rozhodnutie zastierané tým, že Slávia UK musí peniaze použiť na náklady spojené s organizáciou AMS 2012 v karate resp. Slovenskou zimnou a letnou univerziádou, na ktorú dostali samostatné dotácie z MŠVVaŠ SR ich organizátori UK, UMB resp. SAUŠ, ak tá dokonca uviedla vo februári 2012 ako celkový rozpočet AMS 2012 v karate v svojej žiadosti jeho výšku 10 505, žiadala od MŠVVaŠ SR 9915 a dostala 7400,- euro?

4. Prečo dostali v júni 2012 všetky takýmto konaním SAUŠ poškodené vysokoškolské športové kluby zdroje, o ktoré boli ukrátené na základe dodatkov zmlúv s ich vysokými školami, v ktorých je čudné zdôvodnenie, ktoré poškodení sami popierajú, okrem Slávie UK, ktorá nevrátila v rozpore s Kritériami pridelené zdroje, ale ako jediná dostala z neznámej príčiny ešte 7500,- eur naviac?

5. Prečo SAUŠ rozhodla, že Slovenská zimná a letná univerziáda 2012- jedno a to isté podujatie bolo financované zo spoločných zdrojov MŠVVaŠ SR viacerými subjektmi práva (UMB a Slávia UK, UK a Slávia UK)?

Keďže si uvedomujem, že s tými, ktorí zo súčasného stavu profitujú a nemajú dôvod sa usilovať o jeho reformáciu sa nedajú účinne realizovať potrebné zmeny, tu sú moje návrhy krátkodobých riešení pre rok 2012:

1. UK z dôvodu reputačného rizika požiada listom Sláviu UK, aby bezodkladne vrátila UK a tá následne MŠVVaŠ SR dotácie, ktoré jej boli v roku 2012 zaslané v rozpore s Kritériami a nad ich rámec a tie po ich vrátení budú prerozdelené medzi všetkých členov SAUŠ cez dodatky k zmluvám s vysokými školami, ktoré sú bežnou praxou počas kalendárneho roku, na základe dodržania pôvodných Kritérií z 23.11.2011.

2. Do 15.11.2012 bude na návrh členov SAUŠ zvolaná a bude sa konať mimoriadna Rada SAUŠ, ktorej hlavným bodom programu bude konkrétny návrh na rozdelenie dotácií v roku 2013 (konkrétna suma resp. percentuálny podiel klubu z celkovej rozdeľovanej sumy), ktorý schváli Rada SAUŠ.

3. V právnických osobách SAUŠ (IČO 00164381), Slávia UK (IČO 00686191) vrátane ich organizačných zložiek- oddieloch s právnou subjektivitou a ideálne i bez nej a ďalších právnických osobách, ktoré sú s nimi názvom či osobami prepojené a dostávali v posledných rokoch dotácie MŠVVaŠ SR cez alebo verejné vysoké školy- cez UK a EÚ alebo z Národného programu rozvoja športu najmä na oblasť vysokoškolského športu (predpokladám, že pôjde i o nasledovné právnické osoby: Volejbalový klub Slávia UK Bratislava - občianske združenie založené 5.8.1999 pod. č.: VVS/1-900/90-1523, IČO 3179699, Slávia Ekonomická univerzita Bratislava- občianske združenie založené 27.9.2010 pod č.: VVS/1-900/90-36232, IČO: 42181101 možno i ďalšie), bude Najvyšším kontrolným úradom vykonaná následná finančná kontrola minimálne za rok 2011, za rok 2012 predbežná resp. priebežná finančná kontrola príslušnou entitou verejnej správy.

Jej podstatou bude najmä vyvrátiť i podozrenia nielen z možného nezákonného (z hľadiska účelu, na ktorý môžu byť dotácie najmä použité, t.j. pohybové aktivity študentov vysokých škôl, podľa zmlúv a ich dodatkov najmä študentov UK), ale i nehospodárneho používania pridelených finančných prostriedkov v zmysle možného duplicitného financovania tých istých pohybových aktivít tých istých fyzických osôb iba cez rôzne subjekty práva.

Jednoduchou premisou pri tejto kontrole je v prvom rade identifikácia- počet a konkrétne mená študentov VŠ, ktorí v roku 2011 a predchádzajúcich preukázateľne športovali v športových kolektívoch uvedených právnických osôb, druh športu/športového odvetvia/športovej disciplíny, v ktorej súťažili, ak existuje, tak dlhodobá súťaž, v ktorej súťažili a počet zápasov, súťaží resp. pretekov, počas ktorých v danom roku aktívne ako športovec súťažili (kontrola cez potvrdenie o športovej činnosti pomocou záznamov o súťažení-  scan zápisu o stretnutí, ktorý vyhotovuje rozhodca v každej kolektívnej športovej hre resp. štartovej listiny v individuálnych športoch, ktorého pravdivosť bude potvrdzovaná na nej i podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa dotácie).

Návrhy dlhodobých riešení pre rok 2013 a nasledujúce:

Prípad ukazuje minimálne na nevyhnutnosť zásadnej zmeny v transparentnosti systému financovania vysokoškolského športu v SR vrátane účelu, na ktorý môžu byť tieto peniaze použité.

Pre budúcnosť preto navrhujem v rámci pripravovanej reformy športu v novej štátnej politike, aby najneskôr od roku 2014, ideálne už v roku 2013:

  • boli všetky finančné prostriedky v roku 2013 určené pre vysokoškolský šport okrem tzv. kapitálových investícii určených na výstavbu a rekonštrukciu nehnuteľnosti na športové účely vo vlastníctve vysokých škôl, výlučne alokované do Národného programu rozvoja športu tak, aby viac nemohlo dochádzať k hore opisovanému stavu s tým, že bude zachovaná garancia ich účelovosti výhradne pre pohybové aktivity študentov VŠ,
  • bolo ich poskytovanie viazané výlučne na inštitút výzvy podľa § 11 a nasl. zákona č. 300/2008 Z.z. o organizácie a podpore športu v znení neskorších predpisov,
  • boli kritéria výzvy na delenie týchto finančných prostriedkov tvorené a schvaľované v konečnej podobe nie SAUŠ, ale MŠVVaŠ SR po predchádzajúcej spolupráci so SAUŠ, ktorá návrh kritérií schváli na Rade SAUŠ,
  • boli oprávneným žiadateľmi podľa výzvy výlučne SAUŠ a jej členovia- t.j. konkrétne právnické osoby- vysokoškolské športové kluby- jednoty spolupracujúce s tou- ktorou vysokou školou. Podmienkou udelenia dotácie bude skutočnosť, že budú musieť byť pod manažérskou kontrolou vysokej školy- ideálne by bolo, ak by ich štatutárne orgány volil a odvolával akademický senát vysokej školy, ktorý by zároveň schvaľoval raz ročne správu o ich činnosti a hospodárení obsahujúcej i úplné znenie účtovnej závierky,
  • bude môcť jeden vysokoškolský študent- športovec byť vykazovaný iba v rámci činnosti jednej právnickej osoby, ak nebude výnimočne inak (športovec preukázateľne súťažiaci súčasne v rôznych športoch/odvetviach/disciplínach za rôzne subjekty práva),
  • bude jedna aktivita/podujatie vysokoškolského športu financovaná MŠVVaŠ SR výlučne cez jeden, jediný subjekt práva, nie cez viaceré subjekty práva naraz, čo zabraňuje akejkoľvek efektívnej kontrole z pohľadu účelovosti či hospodárnosti,
  • bude použitie pridelených dotácií v rámci dotačných zmlúv medzi MŠVVaŠ SR a prijímateľom dotácie- konkrétnym vysokoškolským športovým klubom- jednotou naviazané na jediný možný zákonný účel i podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je podpora pohybových aktivít výlučne študentov vysokej školy, nie iných fyzických osôb,
  • budú za oprávnené výdavky podľa dotačnej zmluvy považované všetky výdavky zabezpečované prijímateľom, ktoré súvisia s pohybovými aktivitami fyzických osôb, ktoré sú v čase čerpania dotácie alebo študentmi vysokej školy 1., 2. alebo 3.stupňa vysokoškolského štúdia podľa ustanovení § 69 tohto zákona alebo sú spôsobilé v danom kalendárnom roku reprezentovať SR na medzinárodných športových podujatiach vysokoškolských študentov organizovaných Medzinárodnou federáciou univerzitného športu (FISU) resp. Európskou federáciou univerzitného športu (EUSA) okrem tých, ktoré súvisia s pohybovými aktivitami fyzických osôb, ktoré sú v čase čerpania dotácie mladšie ako 17 alebo staršie ako 28 rokov veku, tak ako už bolo zmluvou MŠVVaŠ SR so SAUŠ v roku 2012 schválené, ale už i dodatkom zmluvy neskôr zmenené,
  • bude rozdeľovanie dotácií viazané na kritéria výkonnosti oprávneného žiadateľa o dotáciu z pohľadu počtu týchto aktívne súťažiacich osôb, počtu ich štartov a nimi dosiahnutých športových výsledkov. Keďže je notoriétou, že v mene členov SAUŠ súťažia okrem študentov vysokej školy i iné fyzické osoby (nie študenti danej, ale inej VŠ, ale najmä nie študenti VŠ), dotácie vypočítane konkrétnemu členovi SAUŠ budú následne systémovo krátené o počet s študentami VŠ v družstve/klube spolusúťažiacich osôb, ktoré nebudú študentami VŠ (dôležitým parametrom bude suma dotácie konkrétnemu členovi SAUŠ na 1 súťažiaceho študenta VŠ), iné doplňujúce kritéria môžu byť témou ďalšej diskusie,
  • bude kontrola použitia dotácií prebiehať cez zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr klubov na webe (princíp bol už v zmluvách 2012 zakotvený , ale už i dodatkom zmluvy neskôr zrušený) a zároveň evidenciu nominálneho počtu a statusu fyzických osôb- vysokoškolských študentov- športovcov, ktorí budú na aktivite/podujatí/súťaži aktívne súťažiť. Kontrola sa bude vykonávať zverejnením zoznamu týchto osôb a zároveň súčasne nasledovných informácií na webe SAUŠ:

študijné informácie: meno a priezvisko študenta VŠ, názov VŠ, fakulty a študijného programu, ktorého je študentom vrátane informácie o roku štúdia (kontrola cez alebo kontrolné mechanizmy vysokej školy (potvrdenia o návšteve školy na začiatku a na konci akademického roka) alebo možnosti rezortu (napr. rezortný informačný systém- RIS resp. iné nástroje MŠVVaŠ SR).

športové informácie : meno a priezvisko športovca, názov člena SAUŠ, za ktorý súťaží vrátane IČO, druh športu/športového odvetvia/športovej disciplíny, v ktorej súťaží, ak existuje, tak dlhodobá súťaž, v ktorej súťaží a počet počet zápasov, súťaží resp. pretekov, počas ktorých v danom akademickom roku aktívne ako športovec súťažil (kontrola cez potvrdenie o športovej činnosti pomocou záznamov o súťažení-  scan zápisu o stretnutí, ktorý vyhotovuje rozhodca v každej kolektívnej športovej hre resp. štartovej listiny v individuálnych športoch, ktorého pravdivosť bude potvrdzovaná na nej i podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa dotácie a v prípade uvedenia nepravdivých informácií prísne sankcionovaná vylúčením z možnosti uchádzať sa o dotáciu v nasledujúcom roku, (napr. Informačný systém verejnej správy o športe).

Aký je záver a možné poučenie z tohto príbehu?

Skrýva sa v prvom obrázku.

Saus.jpg

Financovanie vysokoškolského športu je iba tragickým príkladom, že ryba smrdí od hlavy.

Nikto totiž pre súčasný stav nemôže vedieť a ani nevie, akou celkovo sumou je náš šport štátom podporovaný z verejných zdrojov. I preto nikto nemôže objektívne posúdiť, ktorý šport či športovec dostáva zo spoločného zbytočne priveľa či žalostne primálo. O akomkoľvek spravodlivom rozdeľovaní či efektívnej kontrole použitia verejných zdrojov môžeme preto dnes iba smutne snívať.

Žiadny človek v SR to ani pri najlepšej motivácií nedokáže v terajšom stave. Páni ministri Mikolaj, Jurzyca či Čaplovič, to reálne podľa tohto blogu nemohli asi dokázať a asi ani nedokázali ani len vo vlastnom rezorte. Predstavte si tie medzirezortné súvislosti. A štátne podniky ako Tipos či SPP...

Verme však v lepšie časy a počkajme si teda na návrh nového strategického materiálu štátu pre oblasť športu, ktorý MŠVVaŠ SR zverejní na verejnú diskusiu v najbližších dňoch. Uvidíme, aká je predstava návrhov riešení pre tieto systémové problémy.

Vždy však bude platiť, že povinnosť ku komunite je cnosť. Tá sa však dnes vytráca ruka v ruke s vlastným prospechom.

V SAUŠ už roky funguje taká zvláštna spoločenská zmluva- kluby a niektorí lídri výmenou za pasivitu majú výhody/záruky základných hmotných istôt. Riziko nepohodlia a strachu zo straty vlastných pár drobných i papierových mnohé kluby a nielen na ich čele otitulovaní z akademickej pôdy predali za falošné ticho solidarity s lžou. Je to strašné ticho. Je zo strachu a ide z neho strach.

Vyzbrojení CRZ, portálom TIS, Googlom a občianskou statočnosťou a odhodlaním byť užitočný iným ako najvyššiou formou mravnosti sa však nemusíme báť.

My nemôžeme prehrať.

Nedá sa síce ani hneď vyhrať, ale nemôže sa ani prestať, ak má vysokoškolský šport získať späť a my si ubrániť svoju dôstojnosť ako ľudia akademickej pôdy, ktorí riskujú výsmech aristotelovského morálne podloženého občianstva, no nepoznajú iné východisko z dnešného marazmu SAUŠ ako nástojčivé odmietanie relativizovania tých najzákladnejších a trvalých hodnôt akademického športu a ideálu kalokagathie v prostredí dotačných mafií v športe.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Aký bude svet po porážke Islamského štátu

Islamský štát sa prispôsobil územným stratám.

DOMOV

Gašpar zdržuje. Kočnerovho policajta neriešia

Policajný prezident tvrdil, že požiadal o správu, aby mohol zakročiť.


Už ste čítali?